Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een verzoek ontvangen van Sabic Innovative Plastics B.V om maatwerkvoorschriften op te nemen in het kader van het Activiteitenbesluit, voor de inrichting, gelegen aan Plasticslaan 1 te Bergen op Zoom. Naar aanleiding van dit verzoek maken Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend, dat zij op basis van artikel 8.42 Wet milieubeheer een ontwerpbeschikking tot het nemen van maatwerkvoorschriften hebben genomen.

Het verzoek, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen over de ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen met de heer R. Velden, telefoon 013 206 11. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite www.brabant.nl.

Een ieder kan tot en met 8 mei 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant.
Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend. Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking

Aan deze procedure is het kenmerk 18120772 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
.


Tilburg, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom