Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart een specifieke ontheffing, zaaknummer 20021355, d.d. 3 maart 2020, aan de aanvrager hebben verleend. De ontheffing is verleend voor het vliegen met een helikopter voor maximaal 50 vluchten van een terrein nabij Kleingaalseweg te Schaijk gemeente Landerd op 27 juni 2020.

De aanvraag en het besluit kunt u raadplegen op de internetsite 'www.brabant.nl' vanaf 3 maart 2020 tot 14 april 2020.
Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, (013) 206 01 00.

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaartermijn van 6 (zes) weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van het besluit. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's Hertogenbosch.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u tevens in de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie is bereikbaar onder nummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank 's-Hertogenbosch, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van een besluit, gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk 20021355 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Landerd