Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 2 maart 2017 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, hebben verleend van de verboden in artikel 3.1, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (kenmerk: Z/042207-44869) aan het Waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70, 5216 PP te 's-Hertogenbosch, voor het verplaatsen van roekennesten uit een te kappen bosje gelegen langs de Lithoijenseweg ten westen van nummer 4a te Lithoijen, in de gemeente Lith.

De ontheffing is verleend tot en met 31 december 2022.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 maart 2017 tot en met 13 april 2017 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Telefoonnummer (0485) 729 189. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 13 april 2017 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar indienen bij ons college. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening; ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 8304, faxnummer (073) 680 7616 en via bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een 'voorlopige voorziening' te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te 's-Hertogenbosch.Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en een besluit te nemen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te mogen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. De rechtbank Oost-Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020.'s-Hertogenbosch, maart 2017.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cuijk