Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta te Breda een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk , kadastraal bekend gemeente Sprang-Capelle, sectie N, nummers 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 168, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 791, 795, 1021, 1022, 1023, sectie B, nummers 5496, 5509 en sectie C, nummer 72.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Wat houdt het project in?
Het project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk heeft betrekking op het wijzigen van de watersysteem binnen het plangebied.
Bij de aanpassingen in de waterhuishouding wordt voedselrijk oppervlaktewater uit agrarisch- en stedelijk gebied (binnen het plangebied) losgekoppeld van het Zuiderafwateringskanaal. Hierdoor ontstaat er een betere waterkwaliteit en kan het peil omhoog om zo verdroging tegen te gaan. Dit heeft een positief effect op het behalen van de doelstelling voor het Natura 2000-gebied Westelijke Langstraat.

Op zes locaties dienen werkzaamheden plaats te vinden. Dit betreft de locaties:
- Locatie 8, te graven en te verruimen watergang, westelijk van de Bernhardstraat in landgoed Driessen.
- Locatie 11. Het graven van een nieuw uitstroomkanaal voor het uitslaan van water bij het nieuwe gemaal Capelsche Polder.
- Locatie 11B, het verbreden van een A-watergang bij Capelsche Polder.
- Locatie 19, het verbreden van een B-watergang in de Capelsche Polder, iets zuidelijk en evenwijdig gelegen aan het
- Zuiderkanaal.
- Locatie 20, het verbreden watergang een A-watergang in de Capelsche Polder, ten westen van locatie 19.
- Door het leggen van een dam is het Zuiderkanaal kan de bestaande zwaaikom niet meer gebruikt worden en wordt een nieuwe
- zwaaikom ten westen van de dam gegraven.
In totaal zal bijna 17.000 m3 vergraven worden.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De definitieve beschikking en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen op 1 september 2020 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de beschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Wanneer, door wie en hoe kan beroep worden ingesteld?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Er kan tot zes weken na de publicatie van dit besluit, en wel tot en met 14 oktober 2020 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Zo mogelijk wordt een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, door u overgelegd.

Het beroepschrift kunt u richten aan:
de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA in Den Haag.

Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet op. Als tijdig een beroepschrift is ingediend kan bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening worden gevraagd. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

De verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2020-1463 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, augustus 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk