Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Vissers-Ploegmakers B.V. een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het ontgrondingsproject Rooije Plas, Uitbreiding Peeldijk in Handel, gemeente Gemert-Bakel, kadastraal bekend gemeente Gemert, sectie O, nummers 338 (ged) en 1528.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?
Het project betreft de uitbreiding van een bestaande plas

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 augustus 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Gemert-Bakel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met mevrouw Verbeek, telefoonnummer (088) 3690 384. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 4 augustus 2020 tot en met 15 september 2020 U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Telefoon 088-3690 369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2019-11485 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Gemert-Bakel