Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Hofmans Zandexploitatie Schaijk B.V. en Sweco Nederland B.V. een aanvraag om een verlenging van de termijn van een reeds eerder afgegeven vergunning ontvangen. De aanvraag betreft het ontgrondingsproject Natuurontwikkeling Maashorstplassen Landerd , gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Schaijk, Sectie i, nummers 165 (gedeeltelijk), 166 (gedeeltelijk), 177 (gedeeltelijk), 178 (gedeeltelijk), 259 (gedeeltelijk) en 347 (gedeeltelijk).

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de verlenging van de termijn verlenen.

Wat houdt het project in?
Het verzoek betreft de verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het gaat hierbij om de verleende ontgrondingsvergunning van 4 juli 2006 met nummer 1206797 en laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 augustus 2011 met nummer 2784037. De overige voorschriften in de vergunning blijven onverminderd en ongewijzigd van kracht.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen op 2 augustus 2020 ter inzage bij de gemeente Landerd. Voor locatie, dagen en tijdstippen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met mevrouw Verbeek, telefoonnummer (088) 3690 384. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de beschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?
Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 13 september 2020.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening:
Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

De verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Indien gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2018-3547 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Landerd