Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van VP Grondexploitatie B.V. te Goirle een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject Groenblauwe zone zuidrand Goirle , gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Goirle, sectie B nummers 2620, 4265, 4738, 5106, 5108, 5258, 5259, 6125, 6126, 6128, 6204, 6205, 6384, 6433, 6544, 6603, 6996 en sectie I nummers 67, 69, 88, 90, 205, 226, 227, 228 en 229.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?
Het project betreft de realisering van een groen-blauwe zone te zuiden van een te ontwikkelen nieuwbouw wijk.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 28 juli 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Goirle. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met mevrouw A. Verbeek, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 28 juli 2020 tot en met 3 september 2020. U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Telefoon 088-3690 369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2020-1854 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Goirle