Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Staatsbosbeheer te Tilburg een aanvraag om een verlenging van een reeds eerder afgegeven vergunning, d.d. 29 mei 2019 met zaaknummer Z.109569 / D.458339, ingevolge de Ontgrondingenwet ontvangen.
De aanvraag heeft betrekking op het project voor het project Natuurherstel Merkske Baarle-Nassau op de percelen kadastraal bekend gemeente Baarle-Nassau, sectie P, nummers 398, 441 en 442.

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de aanvraag voor een verlenging van de vergunning verlenen.

Wat houdt het project in?
Het project natuurherstel Merkske Baarle-Nassau betreft natuurontwikkeling, graven poelen, afgraven bouwvoor, verbreden van greppels en aanleg van greppels. Door de ontgrondingswerkzaamheden wordt de natuurontwikkeling verbeterd.

De wijziging van de ontgrondingsvergunning d.d. 29 mei 2019 met zaaknummer Z.109569 / D.458339, betreft een verlenging van de termijn waarbinnen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd van 31 december 2019 naar 31 december 2021.
De overige voorschriften, blijven onverminderd en ongewijzigd van kracht.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen op 18 juli 2020 ter inzage bij de gemeente Baarle-Nassau. Voor locatie, dagen en tijdstippen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer (088) 3690 369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de beschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?
Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 19 augustus 2020.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening:
Bovenstaand besluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

De verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Indien gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2019-11372 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Baarle-Nassau