Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Stichting Golffaciliteiten Rosmalen te Berlicum een melding ontvangen op grond van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject golfbaan Landgoed Coudewater Rosmalen gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Rosmalen. sectie D, nummers 3013 (opgesplitst in 3040, 3041, 3042, 3044 en 3045) en 3018 (opgesplitst in 3035 t/m 3039 en 3043).

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven draagt namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zorg voor de behandeling van deze melding.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij de melding bij besluit van 6 november 2019 hebben geaccepteerd. Door deze acceptatie is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet.

Wat houdt het project in?
In 2016 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch de Structuurvisie Landgoed Coudewater vastgesteld. Volgens de visie gaat Landgoed Coudewater nieuwe mogelijkheden bieden voor wonen, werken, zorgen en recreƫren. Met deze functies kunnen de bijzondere kwaliteiten van dit unieke gebied worden behouden en versterkt. Wonen, werken, zorgen en recreƫren passen bij het karakter van het landgoed en zorgen voor een levendige invulling. Om het landschappelijk kleinschalig karakter van het kampenlandschap aan de oostkant van het historisch landgoed te versterken worden nieuwe singels en houtwallen aangeplant, die met name de oorspronkelijke lineaire structuur versterken. De natuur- en landschapsontwikkeling van dit kampenlandschap gaat samen met de inpassing van een golfbaan. Bij de landschappelijke inpassing van de golfbaan wordt ook rekening gehouden met behoud, herstel en ontwikkeling van het leefgebied van de das.
Het voorliggende project betreft de aanleg van een golfterrein met waterpartijen op het Landgoed Coudewater. Zoals aangegeven wordt getracht zoveel mogelijk rekening te houden met alle belangen. Om zo min mogelijk grond te hoeven te verzetten wordt gebruik gemaakt van machines met GPS-besturing.
Het oppervlak van de ontgronding bedraagt 9.000 m2. In totaal zal 13.596 m3 grond verzet worden.

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?
Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 20 december 2019.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening:
Bovenstaand acceptatiebesluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht
postbus 90125
5200 MA 's Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Het acceptatiebesluit treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Als gedurende deze termijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Leenheers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
telefoon 088 369 04 57.

Aan deze procedure is het kenmerk MLD_ONG-2019-10173 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch