Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van De Efteling B.V. te Kaatsheuvel een melding ontvangen op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject aanleggen wadi t.b.v. verharding parkeerterrein M te Kaatsheuvel (gemeente Loon op Zand) gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Loon op Zand, sectie B, nummers 6592, 6593, 6278, 6415, 6416 en 6591.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven draagt namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zorg voor de behandeling van deze melding.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij de melding bij besluit van 30 september 2019 hebben geaccepteerd. Door deze acceptatie is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet.

Wat houdt het project in?
Het parkeerterrein van de Efteling met parkeervakken K, L en M (nader aangeduid met parkeerterrein KLM) heeft een totaal oppervlak 80.000 m2 en is gelegen tussen de Kinkenpolder, Europalaan, Dodenauweg en Eftelingsestraat.
De Efteling is voornemens om het parkeerterrein KLM helemaal van asfalt te voorzien, daarbovenop komen constructies te staan met zonnepanelen waaronder de auto's zullen gaan parkeren. De huidige parkeervakken K en L zijn al geasfalteerd. De parkeervakken M en M+ zijn voorzien van gebroken puin. Als gevolg van de groei van het aantal bezoekers wil De Efteling ook de parkeervakken M en M+ verharden wat consequenties heeft voor het oppervlaktewatersysteem. Om het afstromend regenwater geleidelijk af te voeren naar het watersysteem van het waterschap, moet De Efteling een infitratiesloot en wadi aanleggen.
Het oppervlak van de ontgronding bedraagt circa 8.000 m2. In totaal zal 8.480 m3 vergraven worden.

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?
Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 13 november 2019.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening:
Bovenstaand acceptatiebesluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht
postbus 90125
5200 MA 's Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Het acceptatiebesluit treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Als gedurende deze termijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer F. Leenheers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
telefoon 088 369 04 57.

Aan deze procedure is het kenmerk MLD_ONG-2019-8450 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, oktober 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Loon op Zand