Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van K3Delta B.V. een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project Herinrichting Plas Caron , gelegen op de percelen kadastraal bekend, gemeente Raamsdonksveer, sectie D, nummers 563, 566 en 609

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Wat houdt het project in?
De aanvraag voor een ontgronding voorziet in een herinrichting van de bestaande Plas Caron in de gemeente Geertruidenberg. Het herinrichten betreft het afgraven van de bestaande landtong, het aanbrengen van een (meer) natuurlijke oever en het opwerpen van diverse eilandjes in de bestaande plas. Verder zal er binnen het project de mogelijkheid geboden worden tot diverse recreatieve invullingen. De te ontgraven oppervlakte kent een oppervlakte van 3,4 ha. De maximale diepte bedraagt 20 m-mv, gelijk aan de huidige diepte van de plas en de maximale te ontgraven hoeveelheid zand en grond bedraagt 900 000m3 waarvan 800 000m3 zal worden afgevoerd. Voor de verontdieping c.q. herinrichting van de plas zal plus minus 1.100 000m3 grond en baggerspecie worden aangevoerd.
Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De definitieve beschikking en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen op 9 september 2019 ter inzage bij de gemeente Geertruidenberg. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer E. Huijbregts, telefoonnummer (088) 3690 548. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de beschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Wanneer, door wie en hoe kan beroep worden ingesteld?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Er kan tot zes weken na de publicatie van dit besluit, en wel tot en met 22 oktober 2019 beroep worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Zo mogelijk wordt een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, door u overgelegd.

Het beroepschrift kunt u richten aan:
de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA in Den Haag.

Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet op. Als tijdig een beroepschrift is ingediend kan bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening worden gevraagd. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

De verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2019-922 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, september 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Geertruidenberg