Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben namens de gemeente Deurne een melding ontvangen op grond van de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008. Het gaat daarbij om het ontgrondingsproject De Willige Laagt in Liessel gelegen op het perceel kadastraal bekend gemeente Deurne sectie S, nummers 200, 913 en 842 en sectie G, nummers 3741, 4083 en 5272.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant in Eindhoven draagt namens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zorg voor de behandeling van deze melding.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij de melding bij besluit van 7 augustus 2019 hebben geaccepteerd. Door deze acceptatie is het project vrijgesteld van de vergunningplicht ingevolge de Ontgrondingenwet.

Wat houdt het project in?
Het project betreft de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein met daarin opgenomen een waterberging ten behoeve van de opvang van het water in verhouding tot de toegenomen verharding binnen het gebied. De waterberging heeft een oppervlakte van 4825m2, een maximale ontgrondingsdiepte van 2,95 m-mv en een totaal te vergraven hoeveelheid zand en grond van 14.500m3.

Wanneer, door wie en hoe kan bezwaar worden ingesteld?
Als u, als belanghebbende, het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaar indienen. Dit kan tot en met 20 september 2019.

In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Voor meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften verwijzen wij u naar www.brabant.nl/bezwaar. Het secretariaat van de hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16.

Voorlopige voorziening:
Bovenstaand acceptatiebesluit treedt in werking ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen. Deze kunt u richten aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht
postbus 90125
5200 MA 's Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het uitstellen van een besluit om de ingediende bezwaren mee te kunnen nemen. Voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht).

Het acceptatiebesluit treedt in werking de dag na afloop van de bezwaartermijn. Als gedurende deze termijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het inzien van het besluit met bijbehorende stukken of inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer E. Huijbregts vergunningverlener van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon 088 3690548.

Aan deze procedure is het kenmerk MLD_ONG-2019-6561 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, augustus 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Deurne