Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project Ontgraven perceel U 456 De Reten te Zundert, op het perceel kadastraal bekend, gemeente Zundert, sectie U, nummer 456.
De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bekend dat zij voornemens zijn de aangevraagde ontgrondingsvergunning te verlenen.

Wat houdt het project in?
De ontgrondingswerkzaamheden betreft het afgraven van een voedselrijke agrarische bouwvoor, voor de ontwikkeling van een natuurlijke vochtige heide met een gemiddelde dikte van 0,39 cm en met een maximale ontgravingsdiepte van 0,48 cm, op een oppervlakte van 7,47 hectare en met een maximale ontgrondingshoeveelheid van 26.400m3.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?
De ontwerpbeschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 6 augustus 2019 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente Zundert. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer E. Huijbregts, telefoonnummer (088) 3690 548. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de ontwerpbeschikking inzien via www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Hoe kunnen zienswijzen worden ingediend?
Als u het niet eens bent met deze ontwerpbeschikking, kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren brengen. Dat kan vanaf 6 augustus 2019 tot en met 17 september 2019.
U kunt de zienswijze richten aan:

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
Telefoon 040-369 0369

Degene die een schriftelijke zienswijze inbrengt, kan verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek daartoe moet dan schriftelijk en tegelijkertijd met de zienswijzen bij ons worden ingediend. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe moet binnen drie weken na begindatum van de ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2019-5798 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
Eindhoven, augustus 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Zundert