Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Friesland Campina Nederland B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning (revisie) voor de gehele inrichting ten behoeve van de voorgenomen productiestijging binnen de inrichting, gelegen aan Gulberg 18 te Nuenen.

Tevens hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen. De melding betreft een omgevingsvergunning (revisie) voor de gehele inrichting ten behoeve van de voorgenomen productiestijging binnen de inrichting.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 07 juli 2021 tot en met 17 augustus 2021 ter inzage bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Mevrouw S. Gulickx, telefoon (088) 369 06 58. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 17 augustus 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2021-689 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Nuenen, Gerwen en Nederwetten