Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van M-tech Nederland B.V. op 9 september 2020 namens Den Ouden Regionaal Overslag Centrum B.V. te Schijndel, een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.

De aanvraag betreft het wijzigen van de bedrijfstijden voor de productie van mestkorrels van maandag tot en met vrijdag naar maandag tot en met zaterdag voor de inrichting aan Gerstdijk 6 te Helmond.

Zij behandelen deze aanvraag als een verzoek inzake artikel 8.42 Wet milieubeheer voor het aanvullen, wijzigen of intrekken van maatwerkvoorschriften.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet milieubeheer de voorschriften niet te wijzigen zoals door de aanvrager is verzocht.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 17 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 ter inzage bij de gemeente Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer E van Aarle, telefoon (088) 369 06 84.

Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'. Een ieder kan tot en met 28 juli 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.
Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-11521 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.
Eindhoven, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond