Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag (tweede fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Gebroeders Gerrits Metaalhandel Helmond BV. De aanvraag betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning milieu (fase 2), gelegen aan Helmondsingel 221 te Helmond.

Tevens hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen. De melding betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvattende omgevingsvergunning milieu (fase 2).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken tevens bekend dat zij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor kennisgeving hebben aangenomen en dat de melding niet openstaat voor bezwaar en voorlopige voorziening.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 09 juni 2021 tot en met 20 juli 2021 ter inzage bij de gemeente Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Gulickx, telefoon (088) 369 06 58. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 20 juli 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen elk afzonderlijk in werking zouden treden. Dat is de dag na afloop van de laatste beroepstermijn tenzij een verzoek tot voorlopige voorziening op één van de beschikkingen is ingediend. In dat geval treden de beschikkingen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-1802 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond