Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) voornemens zijn de vergunning met kenmerk C2097076/3478578,d.d. 21 oktober 2013 van Schippers Oerle Beheer BV, gelegen aan Habraken 2601-2605 te Veldhoven ambtshalve te wijzigen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 mei 2021 tot en met 22 juni 2021 ter inzage bij de gemeente Veldhoven. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer L. Beimans, telefoon (06) 40 17 03 61. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 22 juni 2021 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2021-1941 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Veldhoven