Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft de bouw van een controlekamer voor de inrichting, gelegen aan Energieweg 6 te Klundert.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-015543 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk