Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft het verplaatsen van de werkplaats vanuit het hoofdgebouw naar de opslaghal, voor de inrichting gelegen aan Gerstdijk 6 te Helmond.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2021-4251 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond