Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het verruimen van de openingstijden van de milieustraat, gelegen aan De Ketting 1 te Vught.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-140994 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, april 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Vught