Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het realiseren van een extra koelunit voor gebouw RH en het uitbreiden van het ingeperkt gebruik in RH1234 voor de inrichting, gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Aan deze procedure is het kenmerk 2020-003942 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, januari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss