Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het plaatsen van een kunststof opslagtank voor natronlooghoudend afvalwater voor de inrichting, gelegen aan Molenstraat 110 te Oss.

Aan deze procedure is het kenmerk 2020-004608 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, januari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss