Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het verplaatsen van de grondstoffenopslag op een andere wijze dan eerder is vergund voor de inrichting, gelegen aan Monseigneur Geurtsstraat 41 te Maashees.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-137340 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, januari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Boxmeer