Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag (eerste fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Synthos Breda B.V.. De aanvraag betreft een aanvraag voor een revisievergunning in combinatie met een beschikking waterwet van het waterschap Brabantse Delta voor de gehele inrichting, gelegen aan Lijndonk 25 te Breda.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 25 januari 2021 tot en met 08 maart 2021 ter inzage bij de gemeente Breda. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met mevrouw N. Oosterbeek, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 08 maart 2021 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden die:
- zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
- het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
- redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de laatste van de dagen waarop de beschikkingen elk afzonderlijk in werking zouden treden. Dat is de dag na afloop van de laatste beroepstermijn tenzij een verzoek tot voorlopige voorziening op één van de beschikkingen is ingediend. In dat geval treden de beschikkingen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 19070099 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, januari 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Breda
  • Baarle-Hertog (B)
  • Hoogstraten (B)
  • Wuustwezel (B)