Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Van Kaathoven Nederland B.V. De aanvraag betreft de interne verbouwing van een bestaand bedrijfsgebouw, binnen de inrichting van Van Kaathoven Nederland B.V., gelegen aan Vliegeniersstraat 27 te Uden.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de vergunning voor dit project van rechtswege is verleend.

Beschikking
Op grond van artikel 3.9 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hadden wij uiterlijk op 3 augustus 2020 een beslissing op de aanvraag moeten nemen. Dit is niet gebeurd.
Dit betekent dat de vergunning voor de aanvraag van rechtswege is verleend.
De aanvraag en bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober 2020 tot en met 27 november 2020 ter inzage bij de gemeente Uden. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Ook is het mogelijk de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer (088) 743 00 00.

Bezwaar
Tegen het besluit bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De bezwaartermijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag waarop de publicatie van de kennisgeving plaatsvindt. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening, ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en Adviescommissie voor de behandeling van bezwaar en beroepschriften, postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 8304, faxnummer (073) 680 7616 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijke voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

De van rechtswege verleende beschikking treedt in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn. Indien binnen de bezwaartermijn bezwaar is gemaakt, treedt de van rechtswege verleende beschikking in werking na beslissing op bezwaar. De vergunninghouder kan een verzoek tot opheffing of opschorting doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is ons zaaknummer Z/109835 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit
kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, oktober 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Uden