Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning bouwen voor een correctie van de brandcompartimentering in gebouw RR, gelegen aan Kloosterstraat 6 te Oss.

Aan deze procedure is het kenmerk 20081050 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, oktober 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oss