Wij hebben op 11 maart 2020 een aanvraag (fase 1) voor een omgevingsvergunning ontvangen van HLD B.V. voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e van de Wabo bestaande uit het veranderen of het veranderen van de werking van een inrichting. Deze aanvraag heeft betrekking op de milieu gerelateerde onderdelen en is geregistreerd onder nummer 20030815 en in het Omgevingsloket online onder nummer 4969483.

Daarnaast hebben wij op 15 juni 2020 een aanvraag (fase 2) ontvangen van HLD B.V. Deze aanvraag heeft betrekking op de bouw gerelateerde onderdelen voor het voor het plaatsen van twee tanks van 100 m3 (buiten opgesteld) en het bouwen van een productieruimte (afmeting 10x25m). Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 20030818 en in het Omgevingsloket online onder nummer 5017871.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 oktober 2020 tot en met 27 november 2020 ter inzage bij de gemeente Oosterhout. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer T. de Rijk, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 27 november 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 20030815 en 20030818 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, oktober 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Oosterhout