Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Wabico B.V.. De aanvraag betreft het plaatsen van een tank ten behoeve van de waterzuivering, voor de inrichting, gelegen aan de Gansoyensesteeg 22 te Waalwijk.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag van rechtswege is verleend.

De aanvraag, de van rechtswege verleende beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 oktober 2020 tot en met 30 november 2020 ter inzage bij de gemeente Waalwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer
J. van den Kieboom, telefoon (013) 206 05 14. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking (16 oktober 2020). Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De van rechtswege verleende beschikking treedt in werking na het verstrijken van de bezwaartermijn. Indien binnen de bezwaartermijn bezwaar is gemaakt, treedt de van rechtswege verleende beschikking in werking na beslissing op bezwaar. Door vergunninghouder kan een verzoek tot opheffen of opschorting doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is het kenmerk 20021131 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Tilburg, oktober 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Waalwijk