Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) de vergunning met kenmerk HZ_WABO-2013-014,d.d. 16 september 2020 van Vlisco Helmond BV, gelegen aan Binnen Parallelweg 27 te Helmond ambtshalve wijzigt.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 september 2020 tot en met 29 oktober 2020 ter inzage bij de gemeente Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer E. van Aarle, telefoon (088) 369 06 84. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-9171 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, september 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond