Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Boskalis Nederland B.V.. De aanvraag betreft het planologisch strijdig gebruiken van gronden voor het bouwen van een kleine beekdalbrug over de Keersop, kunstwerk 14, met een fietsbrug, kunstwerk 15, gelegen op de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Valkenswaard VKW sectie H, nummer 4144, sectie G, nummer 4413, 5197 en gemeente Bergeijk WTH sectie C, nummer 688, 689 en 821.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien met ingang van 20 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Het besluit is ook geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9930.omgbeekdalbrugN69-va01 en plannaam: Derde beekdalbrug N69, Bergeijk en Valkenswaard. Tevens wordt hiervan een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mevrouw. K. Dauwerse, telefoon (088) 369 03 58. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen de beschikking kan tot en met 31 augustus 2020 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden
die:
? zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen;
? het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen zijn aangebracht;
? redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikkingen.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Op deze beschikking is de Crisis- en herstelwet (Chw) hoofdstuk1, afdeling 2 van toepassing, gelet op bijlage 1, artikel 2.1 van de Chw. In afdeling 2 van de Chw is o.a. opgenomen dat na afloop van de beroepstermijn van zes weken, geen beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dienen de redenen van bezwaar direct te worden opgenomen. Tevens dient in het beroepschrift te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-1944 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk
  • Valkenswaard