Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bedrijfshal waarvoor eerder vergunning is verleend, voor de inrichting, gelegen aan Hoef 15 te Sleeuwijk.

Aan deze procedure is het kenmerk 20051076 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Altena