Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het wijzigen van transportbanden, zure wasser, noodfakkel en gasopwerking, gelegen aan Pastoor Thijssenlaan 43 te Sterksel.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-7754 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Heeze-Leende