Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het aanpassen van de bedrijfsriolering en het plaatsen van een buffertank voor afvalwater, gelegen aan Achtseweg Noord 33 te Eindhoven.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-7484 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven