Onderstaande bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Boskalis Nederland B.V.. De aanvraag betreft het planologisch strijdig gebruiken van gronden voor het bouwen van een kleine beekdalbrug over de Keersop, kunstwerk 14, met een fietsbrug, kunstwerk 15, gelegen op de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Valkenswaard VKW sectie H, nummer 4144, sectie G, nummer 4413, 5197 en gemeente Bergeijk WTH sectie C, nummer 688, 689 en 821.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien vanaf 20 mei 2020 tot en met 1 juli 2020. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de mevrouw. K. Dauwerse, telefoon (088) 369 03 58. Vanaf het moment van terinzagelegging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 1 juli 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijze inbrengen bij Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Schriftelijke zienswijze moeten worden gericht en te worden toegezonden aan Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA EINDHOVEN.
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'zienswijzen' te vermelden.

Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuidoost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2020-1944 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


Eindhoven, mei 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Valkenswaard