Op 1 oktober 2018 en 11 maart 2019 hebben gedeputeerde staten omgevingsvergunningen verleend ter realisatie van windturbines langs de A16. Tegen deze besluiten is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Enkele beroepen geven aanleiding om de omgevingsvergunningen van 1 oktober 2018 en 11 maart 2019 te wijzigen.
Het betreft de volgende inrichtingen:
WP De Waaijenberg BV
WP De Roover BV
WP Hazeldonk West
WP Nieuwveer BV
WP Lage Zwaluwe
WP Gezamenlijk Plan Zonzeel
WP Galder
WP E-7 Raedthuys
WP E456
WP A16 RWS
WP Breda Hazeldonk II BV

De wijzigingsbesluiten worden op grond van artikel 6:19 Awb onderdeel van de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de stukken inzien?
De wijzigingsbesluiten liggen vanaf 20 december 2019 tot en met 30 januari 2010 ter inzage. De omgevingsvergunningen kunnen digitaal en op papier worden ingezien. Digitaal via www.brabant.nl. Op werkdagen kunnen de stukken van de omgevingsvergunningen worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
? bij de gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda;
? bij de gemeente Drimmelen, Park 1, 4921 BV Made;
? bij de gemeente Moerdijk, Pastoor van Kessellaan 15, 4761 BJ Zevenbergen;
? bij de gemeente Zundert, Markt 1, 4881 CN Zundert;

Hoe kunt u reageren?
Belanghebbenden kunnen tot en met 30 januari 2020 beroep instellen tegen de wijzigingsbesluiten. Belanghebbenden die beroep willen instellen tegen de wijzigingsbesluiten kunnen, binnen de genoemde termijn, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019,2500 EA, Den Haag. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de inhoud van de wijzigingsbesluiten.
Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Belanghebbenden die reeds beroep hebben ingesteld tegen de omgevingsvergunningen van 1 oktober 2018 of de omgevingsvergunning van 11 maart 2019, en de wijzigingsbesluiten niet aan het beroep tegemoet komen, dan wordt het beroep op grond van artikel 6:19 Awb geacht onderwerp te zijn van het door de belanghebbende ingestelde beroep tegen de eerder verleende omgevingsvergunningen. Dit betekent dat door hem niet opnieuw beroep hoeft te worden ingesteld tegen de wijzigingsbesluiten. De wijzigingsbesluiten zullen onverwijld ter beschikking worden gesteld aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500EA Den Haag. Aan deze procedure is het kenmerk 19110304 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Coördinatie
Op 20 januari 2017, 19 januari 2018 en 28 september 2018 heeft Provinciale Staten van Noord-Brabant besloten om de provinciale coördinatieregeling volgens de Wet ruimtelijke ordening, artikel 3.33 van toepassing te verklaren op het project windenergie A16-zone.
Deze kennisgeving wordt tevens in de Staatscourant geplaatst.

Crisis- en herstelwet
Omdat Windpark A16 een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9b van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.1 van bijlage I van de Crisis- en herstelwet, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit brengt onder meer met zich mee dat:
? de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, na afloop van de beroepstermijn, een termijn van 6 maanden heeft voor het doen van een uitspraak op een beroep;
? dat het beroepschrift meteen de gronden van beroep moet bevatten. Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W. Michels, sr. Wabo-vergunningverlener,
tel.nr 013-20 60 566.

Tilburg, december 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Breda
  • Drimmelen
  • Moerdijk
  • Zundert