Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft de aanleg van een pomp- bemonsteringsput, gelegen aan Hastelweg 251 te Eindhoven.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-10434 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Eindhoven