Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Waterschap De Dommel een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ontvangen. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning bouwen en milieu voor het plaatsen van extra lavafilters en een tweede fakkelinstallatie, voor de inrichting gelegen aan Vloeiveldweg 2 te Tilburg.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Wij wijzen erop dat de publicatie van de ingekomen aanvraag NIET betekent dat vergunning wordt verleend of zal worden geweigerd. Eventuele besluiten zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 19110288 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Tilburg