Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

Het project betreft een verandering van een rundvee- en vleeskuikenhouderij, uitgevoerd op de Parallelweg 39, 4143 LB te Leerdam.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 14 september 2012 tot en met
25 oktober 2012 in te zien in het provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met E.J. Deckers van het bureau Natuurverkenningen. Telefoon (073) 681 21 38. Het besluit is teven digitaal op te vragen bij Groenewetten@brabant.nl

Een ieder kan tot en met 25 oktober 2012 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV te 's Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Aan deze procedure is het kenmerk C2058460 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, september 2012


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 4141LB