Ontwerpbeschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

Het project betreft de wijziging van een veehouderij, uitgevoerd op de Graafseweg 34, 5451 NA te Mill, in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 2 juli 2021 tot en met 12 augustus 2021 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-7430 000.
Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden.
Het besluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Een ieder kan tot en met 12 augustus 2021 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/106641 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, juli 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Mill en Sint Hubert