Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 18 juni 2021 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben geweigerd (kenmerk: Z/119249-269637) aan Heijvar BV, Werstkant 12, 5258 TC te Berlicum, voor het uitbreiden en wijzigen van een veehouderij, voor de locatie Werstkant 12, 5258 TC te Berlicum, in de gemeente Sint-Michielsgestel. De vergunning is geweigerd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 juni 2021 tot en met 30 juli 2021 zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden.
Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/119249 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Sint-Michielsgestel