Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 15 juni 2021 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben geweigerd (kenmerk: Z/110311-268836) aan Maatschap De Roover, Kerzelseweg 8,
4855 AR te Galder, voor de uitbreiding/wijziging van een veehouderij, voor de locatie Kerzelseweg 8, 4855 AR te Galder,
in de gemeente Alphen-Chaam. De vergunning is geweigerd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 juni 2021 tot en met 27 juli 2021 zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden.
Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Tegen dit besluit kan na bekendmaking door belanghebbenden beroep worden ingesteld.
Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125,
5200 MA 's-Hertogenbosch

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/110311 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Alphen-Chaam