Ontwerpbeschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.
Het project betreft de wijziging van een varkenshouderij, uitgevoerd op Keizersven 42, 5424 SJ te Elsendorp, in de gemeente Gemert-Bakel.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 15 augustus 2020 tot en met
25 september 2020 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 743 00 00. Voor inzage in bijbehorende stukken dient een afspraak te worden gemaakt. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail Info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen
Een ieder kan tot en met 25 september 2020 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.
Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.
Aan deze procedure is het kenmerk Z/090654 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, augustus 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Gemert-Bakel