Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 4 augustus 2020 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/110365-216292) aan Boelens de Gruyter Ontwikkeling BV, Toetsenbordweg 55E, 1033 MZ Amsterdam voor de uitbreiding/wijziging van een kantoorcomplex, voor de locatie Prins Bernhardstraat 12, 5211 HE te 's-Hertogenbosch, in de gemeente 's-Hertogenbosch.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 augustus 2020 tot en met 15 september 2020 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 74 30 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden.
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


's-Hertogenbosch, augustus 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch