Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 23 juli 2020 op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend (kenmerk Z/106578) aan Multimodale Terminal De Kempen BV, Gesworenhoekseweg 4, 5047 TM te Tilburg, voor het uitbreiden/wijzigen van een industrieel bedrijf gelegen aan de Havenweg 3a, 6024 RA, te Budel-Dorplein, in de gemeente Cranendonck.

De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 juli 2020 tot en met 3 september 2020 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (088) 74 30 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de
Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


's-Hertogenbosch, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Cranendonck