Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 21 juli 2020 een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.10, tweede lid, juncto artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/093744-196121) aan Zonnepark Sambeeksedijk BV inzake de ontwikkeling van een zonnepark, voor de locatie gelegen aan de Sambeeksedijk 14, 5845 ES te Sint Anthonis (gemeentecode OLO00, sectie L, nummer 281) en de kadastrale percelen met gemeentecode OLO00, sectie L, nummers 48, 47, 45, 44 en 43, in de gemeente Sint Anthonis en de kadastrale percelen met gemeentecode BMR00, sectie Q, nummers 96 en 97, in de gemeente Boxmeer. De ontheffing is geldig voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 1 september 2024. De ontheffing geldt vanaf 1 januari 2021, voor de duur van 25 jaar, of totdat het zonnepark niet meer aanwezig is, voor wat betreft de verplichtingen in het kader van de monitoring.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 juli 2020 tot en met 1 september 2020 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 74 30 000. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 1 september 2020 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening; ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC
's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.
Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een 'voorlopige voorziening' te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te kunnen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/093744 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Boxmeer
  • Sint Anthonis