Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 10 december 2019 in het kader van de Wet natuurbescherming een besluit nemen op een verzoek tot het wijzigen van een voorschrift van een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.
Het betreft het wijzigen van voorschrift 1 van de vergunning (kenmerk: kenmerk Z/082954-STR) d.d. 4 april 2019 van Landgoed Wellenseind, Wellenseind 12, 5094 EG te Lage Mierde, voor het nemen van herstelmaatregelen in het Landgoed Wellenseind en voor de openstelling van het Landgoed Wellenseind, in de gemeenten Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek, kadastraal bekend Hooge en Lage Mierde, sectie A, nummers 791, 794, 795, 796 en 798 en Hilvarenbeek, sectie F, nummers 1105, 1247 en 1248, gelegen in het Natura 2000-gebied 'Kempenland-West'.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 december 2019 tot en met
21 januari 2020 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN),
Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 338 300. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 21 januari 2020 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening; ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's Hertogenbosch.

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04,
faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Tevens kan gelijktijdig of, indien onverwijlde spoed is vereist, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Aan deze procedure is het kenmerk Z/106936 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, december 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Reusel-De Mierden