Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 3 december 2019 in het kader van de Wet natuurbescherming een besluit nemen op een verzoek tot het wijzigen van een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb.
Het betreft het verlengen van de geldigheid van de vergunning (kenmerk: kenmerk Z/12721 - 53719) d.d. 15 mei 2019 van Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB te Boxtel, voor het hermeanderen van de Run, in de gemeentes Bergeijk, Eersel en Veldhoven.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 december 2019 tot en met
14 januari 2019 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN),
Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 338 300.
Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 14 januari 2019 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening; ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's Hertogenbosch.

Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.

Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Tevens kan gelijktijdig of, indien onverwijlde spoed is vereist, een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/101330 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, december 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergeijk
  • Eersel
  • Veldhoven