Bekendmaking DEFINITIEVE BESCHIKKING ontheffing Afdeling 6.2, artikel 6.5 Interim omgevingsverordening Noord-Brabant
Hergebruik gesloten en voormalige stortplaatsen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Solar Provider Group een aanvraag voor een ontheffing ingevolge de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant ontvangen. De aanvraag betreft het inrichten van een zonnepark op de voormalige stortplaats Zuidgeest te Bergen op Zoom, kadastraal bekend, gemeente Bergen op Zoom, sectie N, nummer 231.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij de gevraagde ontheffing hebben verleend.

De beoordeling van de ontheffing door de provincie Noord-Brabant betreft alleen de milieueffecten op basis van de beschreven gewenste inrichting. De beoordeling betreft geen toetsing van of instemming met de gewenste inrichting en/of bebouwing.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 april 2020 tot en met 21 mei 2020 ter inzage bij de gemeente Bergen op Zoom. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.
Het is ook mogelijk om de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken in te zien in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch, op werkdagen van 9 tot 17 uur. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.Voesenek, telefoon 0652794265 email: jvoesenek@brabant.nl. Vanwege de coronacrisis gelden er mogelijk andere tijden.


Bezwaar
Bezwaren tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 'S HERTOGENBOSCH

Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord bezwaarschrift te vermelden.

Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar hierin op te nemen.

Meer informatie over de behandeling van bezwaarschriften vindt u op www.brabant.nl/bezwaar.

U kunt het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e mailadres bezwaar@brabant.nl.


Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een zogenaamde voorlopige voorziening te vragen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 70584, 5201 CZ 's Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om de bezwaren te behandelen en daarop een besluit te nemen. Voorwaarde om zo'n voorlopige voorziening te vragen is, dat er sprake is van spoedeisend belang.

Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk c2257047 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden


's-Hertogenbosch, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bergen op Zoom