Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3
Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 4 oktober 2019 ontheffing hebben verleend aan Waterschap De Dommel te Boxtel. De ontheffing heeft betrekking op het aanpassen van de Rielloop en de Kleine Dommel evenals bijbehorende werkzaamheden in het stiltegebied 'Strabrechtse Heide' in de gemeente Heeze-Leende. Door de werkzaamheden wordt in de periode van 1 juli 2020 t/m 31 december 2020 de ervaring van de natuurlijke geluiden verstoord.

Het verzoek, de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 10 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze. Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking via Internet te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 10 oktober 2019 tot en met 21 november 2019 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.


's-Hertogenbosch, oktober 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Heeze-Leende