Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3
Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 11 september 2019 ontheffing hebben verleend aan NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch. De ontheffing betreft een verlenging van de reeds toegestane termijn voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van het voorland in het spaarbekken De Gijster in het stiltegebied 'Biesbosch' in de gemeente Drimmelen om kwaliteitsverslechtering van het (drink-)water tegen te gaan.

Met deze ontheffing wordt de termijn waarbinnen de activiteiten ten behoeve van de realisatie van een innamestation en een transportleiding naar het spaarbekken De Gijster in het stiltegebied 'Biesbosch' mogen worden uitgevoerd verlengd met 6 maanden tot 30 juni 2020.

Het verzoek tot verlenging (welke is ingekomen op 15 augustus 2019) en de ontheffing liggen vanaf 16 september 2019 tot en met 28 oktober 2019 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Drimmelen, Park 1 te Made en het gemeentehuis van de gemeente Werkendam, Raadhuisplein 1 te Werkendam.
Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking via Internet te bekijken op www.brabant.nl/terinzage.

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 16 september 2019 tot en met 28 oktober 2019 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het bestreden besluit;
de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

's-Hertogenbosch, september 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Altena
  • Drimmelen